Co to jest Rada Rodziców?

 

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów danej szkoły. W jej skład wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci z poszczególnych klas, wybrani przez nich na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu z wychowawcą.

Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.Może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.).

  Stworzone przez admin, 06.02.2014 18:35
  Zmodyfikowane przez , 19.06.2015 15:32